Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim ktorý prostredníctvom Webového portálu ponúka Produkty svojim zákazníkom – Kupujúcim.

Predávajúci je spoločnosť PC team spol. s r.o. zo sídlom Partizánska cesta 36, 97401 BANSKÁ BYSTRICA, IČO: 36009750, DIČ: 2020462917, 3811/S. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese pcteam.ekatalog.biz (ďalej len „Webový portál“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Vymedzenie pojmov

1.2.1. Dodacie podmienky – Podmienky dodania Produktov podľa čl. IV týchto VOP a ďalších súvisiacich ustanovení.

1.2.2. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

1.2.3. Kúpna cena - Kúpna cena Produktov uvedená na internetovej stránke Predávajúceho.

1.2.4. Kupujúci - Kupujúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spotrebiteľ, pričom spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania alebo podnikateľ alebo právnická osoba.

1.2.5. Náklady dodania - Náklady dodania sú poplatky spojené s dodaním Produktov, s ktorými je Kupujúci oboznámený na internetovej stránke Predávajúceho.

1.2.6. Objednávka - Objednávka je návrh na uzatvorenie Zmluvy zo strany Kupujúceho adresované Predávajúcemu.

1.2.7. Platobné podmienky - Podmienky zaplatenia Kúpnej ceny.

1.2.8. Predávajúci - je subjekt, ktorý je podnikateľom. Všetky údaje vybraného Predávajúceho sú Kupujúcemu poskytnuté pred uzatvorením Zmluvy.

1.2.9. Produkty - Produkty, ktoré Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom Webového portálu.

1.2.10. Reklamačný poriadok - Podmienky reklamovania dodaných Produktov podľa čl. VI a čl. VII týchto VOP.

1.2.11. Vyššia moc - Akákoľvek prírodná sila alebo udalosť, ktorá nie je ovládaná alebo ovládateľná ľuďmi, štrajk, vojna, povstania, občianske nepokoje, opatrenia orgánov verejnej moci vrátane všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutí́, a akékoľvek iné závažné udalosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán vrátane okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka.

1.2.12. Zákon o ochrane osobných údajov - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2.13. Zákon o ochrane spotrebiteľa - Zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.2.14. Zákon o predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku - Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2.15. Zmluva - Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Objednávky zaslanej Kupujúcim Predávajúcemu prostredníctvom Webového portálu.

1.2.16. Webový portál - Predajný online priestor nachádzajúci sa na internetovej stránke, prostredníctvom ktorého si Kupujúci prehliadajú, vyberajú a objednávajú Produkty od Predávajúceho.Predajný online priestor nachádzajúci sa na internetovej stránke, prostredníctvom ktorého si Kupujúci prehliadajú, vyberajú a objednávajú Produkty od Predávajúceho.

1.3. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad jednotlivými Predávajúcimi je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), príslušný podľa miesta podnikania Predávajúceho: 3811/S, Odbor výkonu dozoru, +421 917744033.

II. Objednávky Produktov – podmienky a postup

2.1. Kupujúci si na Webovom portáli môže prehliadať, vyberať a objednávať Produkty ponúkané Predávajúcimi. Pre vytvorenie Objednávky Kupujúci ním vybraný Produkt vloží do košíka. V ďalšom kroku si Kupujúci vyberie z možností dopravy a platby. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je ďalej potrebné, aby Kupujúci vyplnil svoje osobné údaje, pričom v prípade fyzickej osoby spotrebiteľa je potrebné uviesť: Meno, Priezvisko, Adresu trvalého pobytu, E-mail a Telefonický kontakt, prípadne dodaciu adresu, ak je táto iná ako fakturačná. V prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby je potrebné uviesť Obchodné meno, Adresu sídla, E-mail a Telefonický kontakt; údaje IČO, DIČ/IČ DPH a kontaktná osoba sú dobrovoľné údaje. Prípadne je tiež možné uviesť dodaciu adresu, ak je táto odlišná od fakturačnej. V poslednom kroku má Kupujúci možnosť skontrolovať si ním vytvorenú Objednávku. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci k dispozícii odkaz na VOP, ktoré sú v interaktívnej forme zverejnené na Webovom portáli. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a že s nimi súhlasí. V prípade, že Kupujúci po oboznámení sa s VOP s nimi nebude súhlasiť, má možnosť kontaktovať vybraného Predávajúceho a uzatvoriť s ním individuálnu kúpnu zmluvu. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať si údaje uvedené v Objednávke.

2.2. Prezentácia Produktov umiestená na Webovom portáli obsahuje označenie Produktu, ako aj jeho hlavné vlastnosti a pri každom Produkte je uvedená jeho cena. Cena Produktu je uvedená vrátane DPH. Cena zostáva v platnosti po dobu jej zverejnenia na Webovom portáli.

2.3. Informácie o Produktoch a ich cene sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby, napr. ak bude uvedená cena Produktu zjavne chybná a nesprávna a výrazne sa bude odlišovať od ceny zrovnateľného Produktu. O tejto skutočnosti bude Predávajúci obratom informovať Kupujúceho.

2.4. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky pri Produktoch majú len ilustračný význam a nemusia zodpovedať skutočnej podobe Produktu.

2.5. Webový portál obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním Produktov. Táto informácia je Kupujúcemu poskytnutá v procese vytvárania Objednávky, t.j. pri možnosti výberu spôsobu doručenia.

2.6. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.

2.7 K vzniku Zmluvy medzi Kupujúcim - spotrebiteľom a vybraným Predávajúcim dochádza odoslaním Objednávky Kupujúcim. Potvrdenie Predávajúceho o prijatí objednávky, ktoré bude Kupujúcemu bezodkladne zaslané na zadaný E-mail nemá vplyv na uzatvorenie Zmluvy. V prípade, že je Kupujúcim fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, tak k uzatvoreniu Zmluvy dochádza až doručením potvrdenia Predávajúceho.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cenu Produktov a nákladov spojených s dodaním Produktov podľa Zmluvy môže Kupujúci Predávajúcemu uhradiť v závislosti podľa výberu dopravy, a to nasledovným spôsobom:

3.1.1. V prípade, že si Kupujúci určí ako spôsob dodania Objednávky osobný odber, má možnosť Objednávku uhradiť:

  • v hotovosti pri prevzatí tovaru,
  • vopred prevodom na účet Predávajúceho.

3.2. Cena Produktov môže podliehať zmenám zo strany Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny Produktov v nadväznosti na zmenu cien výrobcov, dovozcov a pod.

3.3. Kupujúci je spoločne s kúpnou cenou za Produkt povinný uhradiť aj náklady spojené s dodaním Produktov.

3.4 Prípadné zľavy z ceny Produktov, poskytnuté Predávajúcim, nie je možné vzájomne kombinovať.

3.5. Predávajúci vystaví Kupujúcemu na základe Zmluvy daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Faktúra bude Kupujúcemu Predávajúcim zaslaná v elektronickej podobe na ním uvedený E-mail, po úhrade kúpnej ceny.

3.6. Pri osobnom odbere v prevádzke Predávajúceho a súčasnej platbe v hotovosti, vystaví Predávajúci Kupujúcemu pokladničný doklad. Predávajúci je povinný v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je Predávajúci povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

3.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin Produkt dodať v požadovanej lehote, či podmienok podľa Objednávky, ak sa Produkt už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmení jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa Produktu. V prípade, že nastane takáto situácia, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už kúpnu cenu uhradil a nedôjde k dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim o poskytnutí iného Produktu v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, určený Kupujúcim, a to do 5 pracovných dní.

IV. Preprava, dodanie Produktov a cena dodania

4.1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Produkty na základe Objednávky. V prípade, že je pri Produkte uvedené, že je „skladom“, Predávajúci odošle Produkt najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, resp. v prípade výberu možnosti platby vopred na účet Predávajúceho, tak sa lehota dodania počíta až od momentu pripísania kúpnej ceny za Produkt na účet Predávajúceho. Pokiaľ nie je Produkt skladom, prípadne sa jedná o Produkt podľa individuálnej objednávky Kupujúceho, bude Kupujúci o termíne dodávky vyrozumený.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať Produkty v mieste, ktoré je uvedené v Objednávke. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy Produkty neprevezme do 7 dní po tom, čo mu bol Produkt v zmysle Objednávky dostupný, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Produkt tretej osobe. V prípade, že Kupujúci dodávaný Produkt neprevezme, pričom za Produkt vopred zaplatil, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, určený Kupujúcim, a to do 5 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy.

4.3. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu dodávaného Produktu a v prípade, že obal dodávaného Produktu vykazuje známky poškodenia alebo neoprávneného vniknutia do zásielky, Kupujúci je oprávnený odmietnuť takúto zásielku prevziať. Ak takúto zásielku prevezme kupujúci – podnikateľ, je povinný ihneď pri prevzatí tovaru požiadať prepravcu o vyhotovenie záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má vyhotovenie škodového zápisu podľa tohto bodu odporúčací charakter. Vady zásielky je potrebné oznámiť Predávajúcemu poštou alebo emailom a vecne doložiť (napr. škodovým zápisom). V prípade, že po prevzatí od dopravcu bude Kupujúcim zistené, že dodaný Produkt je neúplný alebo poškodený je taktiež nevyhnutné spísať najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky zápis o škode. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

4.4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku Produktu zavinenú kuriérom (dopravca), prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.

4.5. Ak je predmetom predaja služba digitálneho obsahu/elektronická licencia (ďalej tiež „SW služba“), platia pre jej dodanie nasledovné špecifické podmienky:

  • K dodaniu SW služby dochádza spôsobom uvedeným v popise konkrétnej SW služby (napr. doručením licenčného/elektronického kľúča alebo elektronického odkazu na jeho stiahnutie) obvykle formou e-mailu zaslaného na Kupujúcim určenú e-mailovú adresu
  • Okamihom sprístupnenia číselných kódov (kupónov/poukážok) Kupujúcemu pre aktiváciu týchto SW služieb poskytnutím elektronického kľúča sa Kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom danej SW služby v súlade s licenčnými podmienkami príslušného výrobcu SW
  • Kupujúci je užívateľom SW služby po dobu, ktorú zvolil pri objednaní tejto služby spolu s jej cenou
  • Predávajúci nezodpovedá za správnu funkciu SW služby – prípadne vady rieši kupujúci priamo s poskytovateľom SW služby.

V. Poučenie Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ o práve na odstúpenie od Zmluvy

5.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Produktu, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

5.2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od Zmluvy uplatňuje písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v Objednávke, resp. v potvrdení, ktoré mu bolo zaslané Predávajúcim, e-mailom alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od Zmluvy oprávnený použiť formulár odstúpenia od Zmluvy na diaľku, ktorý sa nachádza na týchto webových stránkach.

5.3. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od Zmluvy uplatní, vráti Produkt Predávajúcemu, a to jeho zaslaním na adresu Predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od Zmluvy uplatnil. Produkt nesmie javiť známky používania nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Produktu, t.j. Kupujúci je oprávnený Produkt po doručení rozbaliť a prehliadnuť si ho. Kupujúci vráti Produkt Predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe, obalom a pod. Kupujúci má právo po prevzatí Produktu v rámci lehoty na odstúpenie Produkt rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť, nemá však právo začať Produkt používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu (Produkt použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak Produkt javí známky poškodenia alebo používania alebo nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého Produktu neakceptovať. Poškodenie obalu a Produktu samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní v zmysle tohto ustanovenia nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Produktu.

5.4. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenie dôvodu aj pred doručením Produktu, resp. aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy a to písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v Objednávke, resp. v potvrdení, ktoré mu bolo zaslané Predávajúcim, e-mailom alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy.

5.5. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Produkt, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu a ďalšie náklady skôr, ako mu je doručený Produkt alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Produkt späť.

5.6. Pri odstúpení od Zmluvy znáša Kupujúci - spotrebiteľ náklady na vrátenie Produktu Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Produktu a v prípade odstúpenia od Zmluvy uzatvorenej na diaľku aj náklady na vrátenie Produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné doručiť poštou.

5.7.Kupujúci týmto berie na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy:

5.7.1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

5.7.2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

5.7.3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

5.7.4. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

5.7.5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

5.7.6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.8. Za elektronický obsah sa na účely týchto VOP považujú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty. Pri poskytovaní elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči (napr. vo forme zaslania aktivačného kľúča, prihlasovacieho kódu a pod.) Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu poskytnutia elektronického obsahu stráca nárok na odstúpenie od Zmluvy a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

5.9. V prípade, že bol spoločne s Produktom poskytnutý Kupujúcemu – spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku platnosť a Kupujúci je spolu s Produktom vrátiť aj poskytnutý darček.

VI. Reklamačný poriadok - spotrebiteľ

6.1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup Predávajúceho pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených Kupujúcim na Produkty dodané podľa Zmluvy.

6.2. Kupujúci má právo uplatniť počas záručnej doby u Predávajúceho zodpovednosť za vady Produktu, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.

6.3. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na Produkty zakúpené Kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom Webového portálu.

6.4. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady, resp. na výmenu Produktu pokiaľ odstránenie vady nie je možné.

6.5. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Produktu Kupujúcim

6.6. Ak Produktu vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu Produktu zaslaním reklamácie na adresu Predávajúceho, a to vyplnením formuláru na uplatnenie reklamácie (reklamačný list), ktorý spolu s Produktom a dokladom o zaplatení Kupujúci doručí Predávajúcemu.

6.7. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

6.1.1. doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a iných dokladov uvedených v týchto VOP od Kupujúceho Predávajúcemu;

6.1.2. doručenie reklamovaného Produktu od Kupujúceho Predávajúcemu.

6.8. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné, aby Kupujúci v reklamácii uviedol údaje o Produkte a aby popísal závady.

6.9. Produkt zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

6.10. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby Produktu a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.11. Na základe rozhodnutia Kupujúceho – spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Produktu za nový Produkt. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma Zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s Produktom doručený reklamačný protokol.

6.12. Ak Kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu Produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu - spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.13. Ak Kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu Produktu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci - spotrebiteľ zaslať Produkt na odborné posúdenie. Ak Kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.14.Záruka sa nevzťahuje nasledovné vady: na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním, na mechanické poškodenie Produktu, v prípade, že bol Produkt prevádzkovaný v nevhodných podmienkach, zásahom do Produktu inou, ako oprávnenou osobou alebo vadou, ktorá bola spôsobená nesprávnym napájacím napätím, alebo živelnou pohromou. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady elektronického obsahu, v takom prípade za vady zodpovedá výrobca resp. poskytovateľ užívacích práv k elektronickému obsahu. V takom prípade Predávajúci poskytne Kupujúcemu – spotrebiteľovi akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosť pri sprostredkovaní reklamácie u tejto tretej osoby.

6.15. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je podľa osobitného predpisu Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

6.16. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

VII. Reklamačný poriadok podnikateľ

7.1. Na vybavovanie reklamácií Kupujúceho – podnikateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia Čl. VI. týchto VOP s nasledovnými výnimkami vzťahujúcimi sa výlučne na Kupujúceho – podnikateľa:

7.1.1. lehota na vybavenie reklamácie je 60 dní;

7.1.2. ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude Produktu opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny Produktu. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať;

VIII. Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán a informácie

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k veci zaplatením celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodného zničenia prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Produktu.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že Webový portál prostredníctvom ktorého objednáva Produkty je chránený autorským právom.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci prehlasuje, že v súvislosti so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení),

9.1.1. prijal opatrenia za účelom ochrany osobných údajov,

9.1.2. riadi bezpečnostné riziká tak, aby nedošlo k ohrozeniu osobných údajov,

9.1.3. zaisťuje výkon práv dotknutých osôb v súlade s GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov.

9.2. Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu Kupujúci na Webovom portáli.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Všetky spory vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré sa nepodarí odstrániť mimosúdnym rokovaním medzi Zmluvnými stranami, budú rozhodované podľa slovenského hmotného a procesného práva, a to súdom príslušným k ich prejednaniu.

10.2. Na právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim z uzavretých Zmlúv alebo v súvislosti s nimi, ako aj na všetky ďalšie záležitosti neriešené v Zmluvách alebo v týchto VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením na Webový portál. Platne uzatvorená Zmluva sa riadi VOP platnými v čase, kedy bola uzatvorená.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

10.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1.4.2024.